013-5810222

"Onderdeel van goed uitgevoerd verzuimmanagement is coaching/begeleiding van zowel werknemers als leidinggevende en oppassen voor onnodige medicalisering"Paul Savelsberg, bedrijfsarts

Als bedrijfsarts ben je niet alleen dokter, maar ook adviseur/coach en denk je mee in oplossingen rond verzuim/reintegratie en werkplekveiligheid.Menno Muurling, bedrijfsarts

Aandacht geven aan de cliënt/patiënt en dit overbrengen op de werkplek dat is wat ik graag doe. Het resultaat is meer en meer een implementatie krijgen van het Eigen Regie Model.Joost van Heijst, bedrijfsarts

Werken aan duurzame inzetbaarheid in een soms vergrijzende werkomgeving is een uitdaging van formaat. Als bedrijfsarts werk ik actief mee aan maatwerk oplossingen.Joost Timp, bedrijfsarts

mijn motto is: een gezonde geest in een gezond lichaam.Ron Verhoeven, bedrijfsarts

SMvH bedrijfsartsen levert maatwerk in Verzuim- en Gezondheidsmanagement.

Werkgevers kunnen sinds enkele jaren kiezen voor de "maatwerkregeling" waarmee ze meer sturing kunnen geven aan de invulling van hun bedrijfsgezondheidszorg. Ze zijn ook niet meer verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst. Een bedrijfsarts moet nog wel beschikbaar zijn voor iedere medewerker voor verzuimbegeleiding en re-integratie. 

SMvH bedrijfsartsen biedt diensten aan zoals:verzuimbegeleiding, arbeidsomstandigheden spreekuur, Risico Inventarisaties& Evaluaties, medische (aanstellings)keuringen en het Periodiek Arbeids-Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO/PMO). Er is een praktijk in 's-Hertogenbosch en een praktijk in Tilburg waar spreekuren verricht worden. Ook worden spreekuren verricht bij bedrijven "in huis".

De maatschap van SMvH bedrijfsartsen bestaat uit 6 geregistreerde bedrijfsartsen en 1 arts-assistent in opleiding tot bedrijfsarts. Er is zodoende ruime ervaring in de bedrijfsgeneeskundige advisering van werkgevers.  De bedrijfsartsen worden door drie kundige assistenten/secretaressen ondersteund in hun dagelijkse werk. De maatschap heeft in 2017  opleidingsbevoegdheid verkregen voor het opleiden van arts-assistenten tot bedrijfsartsen en 2 bedrijfsartsen zijn RGS geregistreerd opleider

SMvH bedrijfsartsen werkt zowel voor bedrijven uit het midden- en klein bedrijf als voor (zeer) grote organisaties.


Download (indicatieve) product en tarievenlijst (pdf)

Waarom SMvH bedrijfsartsen?

De maatschap Savelsberg Muurling en van Heijst levert een flexibele dienstverlening waarbij snel ingespeeld wordt op hulpvragen van werkgever en werknemers. SMvH bedrijfsartsen werkt samen met werkgevers om hun bedrijfsgezondheidszorg op maat in te vullen.
Werkgevers die voor de maatwerkregeling kiezen dienen voor het einde van de contractdatum, meestal drie maanden, hun contract met de arbodienst op te zeggen.

Download voorbeeld arbodienst opzeggingsbrief (rtf)
Download formulier Inschrijving bij SMvH bedrijfsartsen (rtf)

Visie op Verzuim- en Gezondheidsmanagement.

Fitte en gemotiveerde medewerkers zijn op de langere termijn een garantie voor een laag verzuim en een optimale productiviteit. Dit wordt steeds belangrijker nu ook in ons land risicofactoren als overgewicht, inactiviteit en stress toenemen en we tegelijkertijd langer zullen moeten (of mogen) blijven werken. Het bewustwordingsproces voor meer bewegen, niet roken, het matigen van alcoholgebruik, gezonde voeding en het zoveel mogelijk voorkomen van stress is dan ook een integraal onderdeel van verzuimmanagement.

De direct leidinggevende vervult daarin een centrale rol, maar hij of zij moet daarin goed gefaciliteerd en ondersteund worden. Dat vraagt om een goede samenwerking (en communicatie) tussen de betrokken partijen: medewerker, leidinggevende, personeelsfunctionaris, bedrijfsarts en eventuele andere deskundigen zoals veiligheidskundigen en arbeidsdeskundigen. De kansen op succes zijn vele malen groter als het beleid met alle betrokkenen wordt afgestemd, zowel op individueel- als op bedrijfsniveau. Dit leidt tot een verlaging van het verzuim en een betere werkomgeving.

SMvH bedrijfsartsen streeft een goede inhoudelijke kwaliteit en dienstverlening na.

Wij zijn RGS/NVAB- gevisiteerd en BIG-geregistreerd. De inhoudelijke kwaliteit wordt verder bevorderd door via na- en bijscholing de kennis van de bedrijfsartsen voortdurend op niveau en actueel te houden. Door deel te nemen aan intervisie en intercollegiale toetsing wordt daarnaast het handelen in de praktijk steeds getoetst aan relevante criteria binnen de beroepsgroep.

Het niveau van de dienstverlening wordt bepaald door directe communicatie en optimale bereikbaarheid voor werknemer en werkgever.

Door het werken in maatschapverband kan snel ingespeeld worden op de wensen en signalen van verschillende partijen.

Onderdeel van het kwaliteitssysteem is de klachtenregeling van SMvH bedrijfsartsen, die gebaseerd is op de "uniforme klachtenregeling arbo-diensten" van de BOA.

Nieuws

SZW-lijst met mutagene, kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen is bijgewerkt

Twee keer per jaar wordt een geactualiseerde versie van de lijst met stoffen en processen die kankerverwekkend zijn, en stoffen die mutageen zijn of giftig zijn...

Europees actieplan voorkomen werkgerelateerde kanker verlengd tot 2027

Mensen mogen niet ziek worden door hun werk; niet tijdens en ook niet later. Dit geldt ook voor kanker die door werk komt. Werkgerelateerde kanker is gevaarlijk...

Subsidieoproep Innovatieve Arbozorg geopend

ZonMw start het nieuwe programma Innovatieve Arbozorg. Dit programma richt zich op het verbeteren van de opleiding van bedrijfsartsen. En op het verbeteren van ...