013-5810222

Doorverwijzingen

Doorverwijzing medisch specialist.

Indien medisch noodzakelijk zal de behandelend/begeleidend bedrijfsarts de patiënt/medewerker doorverwijzen naar de medisch specialist. Dit is meestal een reguliere doorverwijzing naar het ziekenhuis. Indien er wachtlijsten bestaan in het ziekenhuis kan er naar Zorgbehandelcentra of privé klinieken doorverwezen worden. Uitgangspunt is dat altijd vergoeding plaats kan vinden via de reguliere ziektekostenverzekering. Ervaring leert dat altijd het geval is.

Er zijn verschillende situaties waarbij werknemers doorverwezen worden naar het ziekenhuis:
1. Het betreft doorverwijzingen bij ziekten met een duidelijke werkgerelateerde component (allergische contact dermatitis, lawaai-doofheid, werkgerelateerde klachten van de luchtwegen etc. )
2. Indien medewerkers geen huisarts hebben zal er binnen een breder medisch kader doorverwezen kunnen worden.

Uitgangspunten voor een doorverwijzing blijven altijd dat er een duidelijke medische indicatie bestaat voor de doorverwijzing en dat de behandelrelatie tussen de betrokken werknemer en diens huisarts geen schade wordt aangedaan.

Doorverwijzing Fysiotherapeut of Psycholoog
Indien aanvullende behandeling door een psycholoog of fysiotherapeut nodig is zal de bedrijfsarts de doorverwijzing adviseren en indien nodig ook regelen. Binnen het netwerk van SMvH bedrijfsartsen zijn hiervoor meerdere mogelijkheden.

Indien een werkgever fysiotherapie of psychologische zorg zelf in huis heeft of een door de ziektekostenverzekeraar aangewezen fysiotherapeut beschikbaar heeft, waarmee goede ervaringen bestaan, zal de bedrijfsarts hiernaartoe direct zijn medewerking verlenen.

Meestal vindt vergoeding van de behandeling plaats via de ziektekosten verzekering. Indien dit niet het geval is zal uitsluitend na overleg met de werkgever, indien de werknemer hiervoor accoord is, de doorverwijzing plaatsvinden. De behandelingskosten zijn dan voor rekening van de werkgever. 

Inzet BMW (Bedrijfs Maatschappelijk Werk)

Op indicatie kan het soms verstandig zijn om bedrijfsmaatschappelijk werk in te schakelen. 
Voorbeelden waarbij BMW zinvol kan zijn: rouwverwerkingproblematiek, ernstige onrust in de privé sfeer, financiële problemen, traumazorg bij bedrijfsongevallen etc. Het gaat hierbij meestal om situaties waarbij medicalisering van een probleem ongewenst is en waarbij er geen sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid door ziekte of gebrek.