013-5810222

Algemene Voorwaarden SMvH bedrijfsartsen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij alle contracten die na 1 januari 2005 met opdrachtgevers door SMvH bedrijfsartsen zijn aangegaan.

Artikel 1: definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) SMvH: Maatschap SMvH bedrijfsartsen, gevestigd te Tilburg/ ‘s-Hertogenbosch
b) de opdrachtgever: de wederpartij van SMvH.
c) de werknemer: iedere persoon die door middel van een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever in dienst is of daarmee wordt gelijkgesteld, dan wel een ambtelijke aanstelling heeft, dan wel als uitzendkracht werkzaam is. In het kader van projectovereenkomsten tussen SMvH en de opdrachtgever wordt mede als werknemer beschouwd: iedere persoon die door de opdrachtgever als werknemer wordt aangewezen.
d) dienstverlening: de in de overeenkomst tussen SMvH en de opdrachtgever genoemde diensten
e) een abonnement: een één- of meerjarige overeenkomst waarbij, tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend in het kader van verzuimbegeleiding, reïntegratie, Preventie en arbeidsomstandigheden -advisering.
f) een project: door SMvH op projectbasis te verlenen diensten in het kader van reïntegratie, preventie, arbeidsomstandighedenadvisering en overige diensten.
g) Afspraak: Een doelgerichte fysieke ontmoeting tussen één of meer deskundigen en één of meer individuele werknemers op een overeengekomen dag en tijdstip.

Artikel 2: toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (order) bevestigingen, overeenkomsten en bij voortzetting / verlenging van overeenkomsten tussen SMvH enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b) Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
c) Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d) Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien SMvH aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3: afwijkingen van de algemene voorwaarden
a) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door SMvH is bevestigd.
b) Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, onverbindend blijkt te zijn, onverbindend wordt verklaard, of daarvan wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c) Wanneer door SMvH gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van SMvH op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien SMvH één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4: dienstenpakketten/abonnementen/producten
a) Een dienstenpakket/abonnement/product wordt naar de wensen van de opdrachtgever samengesteld uit een aantal diensten.
b) Wijzigingen in een dienstenpakket/abonnement/product zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door SMvH zijn bevestigd. Bij een dergelijke wijziging heeft SMvH het recht de tarieven te wijzigen.
c) De kosten van een dienstenpakket/abonnementsprijs wordt door SMvH jaarlijks of per kwartaal vooraf gefactureerd. De (extra) geleverde verrichtingen/consulten worden per kwartaal gefactureerd.

Artikel 5: projecten
a) De tussen de opdrachtgever en SMvH overeengekomen projecten worden omschreven in de projectovereenkomst.
b) Projecten worden tegen een gefixeerde prijs gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij aanvang van de uitvoering is de opdrachtgever 50% van de prijs verschuldigd. De overige 50% zal aan het einde van het project worden gefactureerd.
c) Indien de opdrachtgever meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt waarvan de voortgang in het project afhankelijk is, zal SMvH het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat SMvH constateert dat de opdrachtgever geen actie onderneemt, informeert hij de opdrachtgever over het voornemen om het project als beëindigd te beschouwen. SMvH stelt de opdrachtgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen. Indien de opdrachtgever niet reageert, zal de factuur worden verzonden.
d) Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval zal SMvH het verschuldigde per maand achteraf factureren.

Artikel 6: incidentele diensten
a) Op verzoek van de opdrachtgever kan SMvH incidentele diensten verrichten.
b) Eventuele overschrijding van het afgesproken aantal diensten binnen abonnement en de frequentie daarvan gelden eveneens als incidentele diensten.
c) Incidentele diensten zullen op basis van de SMvH tarieflijst achteraf aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 7: duur, opzegging en ontbinding
a) Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar.
b) Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. SMvH behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen conform het meest recente prijsindexcijfer voor CAO-lonen voor de bedrijfssector voor de commerciële dienstverlening gepubliceerd door het CBS. 
c) SMvH behoudt zich het recht voor tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer), dienstverlening en/of voorwaarden per einde overeengekomen datum van de overeenkomst te wijzigen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij SMvH binnen 30 dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij dergelijk bericht vindt geen stilzwijgende verlenging plaats.
d) Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd onder sub f tot en met sub j niet mogelijk.
e) Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
f) de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
g) voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
h) de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren, of valt onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen (WSNP).
i) SMvH is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
j) Voorts is SMvH gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in die gevallen waarin verdere nakoming van SMvH in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Artikel 8: termijnen en annulering
a) Voorzover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal SMvH haar diensten verlenen binnen de voor SMvH gangbare termijnen. Voor de hantering van bovengenoemde termijnen komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de werknemer voor risico van de opdrachtgever.
b) Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
c) Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer, doch niet meer dan 15 werknemers, dient uiterlijk 7 kalenderdagen
d) voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door SMvH 10% van de overeengekomen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
e) Annulering van afspraken betreffende meer dan 15 werknemers of betreffende een project dient uiterlijk 3 weken voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door SMvH 10% van de overeengekomen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
f) Indien annulering niet of te laat geschiedt, is SMvH gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 9: uitvoering dienstverlening
a) De opdrachtgever verstrekt SMvH alle informatie die SMvH nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.
b) De opdrachtgever verleent de medewerkers van SMvH toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
c) SMvH heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 10: tarieven, grondslagen tarieven en extra kosten
a) Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
b) De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één contractperiode geldig.
c) Ingeval het aantal werknemers van invloed is op hetgeen de opdrachtgever aan SMvH verschuldigd is, geldt als basis de meest recente verzamelloonstaat bij aanvang van de overeenkomst en vervolgens telkens het aantal werknemers per ingangsdatum van het nieuwe contractjaar.
d) Indien het aantal werknemers gedurende een kwartaal meer dan 5% (zowel positief als negatief) afwijkt van het aan SMvH opgegeven aantal werknemers dient de opdrachtgever hiervan opgave te doen aan SMvH. Conform deze opgave zal SMvH dan in het eerstvolgende kwartaal overgaan tot restitutie c.q. verrekening.
e) De opdrachtgever is verplicht op verzoek van SMvH een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal werknemers te overleggen of vertegenwoordigers van SMvH inzage in de ten deze relevante stukken te verschaffen. Indien het aantal werknemers meer dan 5% positief afwijkt van het aantal opgegeven werknemers, zal de opdrachtgever de kosten van dit onderzoek dienen te dragen. Bovendien dient de opdrachtgever dan het alsnog verschuldigd gebleken bedrag aan abonnementsgelden aan SMvH te betalen. 
f) Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Indien na voorafgaand overleg met de opdrachtgever derden worden ingeschakeld voor de aan de opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van SMvH, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen het vragen van inlichtingen bij de curatieve sector, alsmede kosten verbonden aan door SMvH op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden komen - ook indien hierover geen voorafgaand overleg met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden - in ieder geval voor rekening van de opdrachtgever.
g) In een situatie als bedoeld in artikel 9 sub c is SMvH gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten achteraf te factureren.

Artikel 11: geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
a) SMvH zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voorzover SMvH ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat zij toestemming heeft verkregen.
b) SMvH zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 11a opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
c) SMvH zal van de opdrachtgever en van de betrokken werknemers een (medisch) dossier bijhouden ten behoeve van de reïntegratie- en ziekteverzuimbegeleiding.
d) Slechts de werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen werknemersdossier. Een derde kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de desbetreffende werknemer.
e) De opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn eigen opdrachtgeverdossier.

Artikel 12: facturering en betaling
a) Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan SMvH te betalen.
b) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van SMvH tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Zowel de opdrachtgever als de werknemer zullen door SMvH tijdig op de hoogte worden gesteld van voornoemde opschorting van haar dienstverlening. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
c) Voor het geval naar het oordeel van SMvH de financiële positie van de opdrachtgever risico's met zich meebrengt, is SMvH gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 13: aansprakelijkheid
a) De aansprakelijkheid van SMvH voor schade voortvloeiend uit de door haar - eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten - verrichte diensten is verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van SMvH beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van SMvH wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat SMvH terzake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b) SMvH is niet aansprakelijk voorzover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een werknemer door SMvH mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
c) In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is SMvH niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
d) De opdrachtgever vrijwaart SMvH voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever.
e) SMvH is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan SMvH kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van SMvH behoort te komen.

Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen
a) Op alle door SMvH uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst, die tot de competentie van de arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank in ‘s-Hertogenbosch bevoegd.