013-5810222

Bodemsanerings keuringen

Inleiding:

Door SMvH bedrijfsartsen worden bodemsanerings keuringen uitgevoerd. Deze keuringen worden verricht door P.H.M.J. Savelsberg, M.C. Muurling, J.L.A.M van Heijst en J.C.F.A. Timp.
In de Wet Medische Keuringen zijn de regels opgesteld waaraan een aanstellings- en/of een periodieke keuring moet voldoen en wie er, voor de uitoefening van zijn/haar beroep gekeurd moet worden om het werk te mogen (blijven) uitvoeren. De beroepen waarvoor deze verplichte keuring geldt zijn o.a. beroepen, waarbij er voor de keurling gezondheidsschade door de aard van het werkzaamheden kan optreden. Hierbij moet in dit kader gedacht worden aan o.a. schadelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan zware metalen. Het zijn ook functies waarbij functioneren onder hoge stress en het leveren van een fysieke piekbelasting hand in hand gaan. Niet alleen werknemers die werkzaam zijn in de bodemsanering, maar ook asbestwerkers, brandweermannen, loodsen, ambulance personeel etc. vallen onder deze verplichte keuring.

Bodemsanerings keuringen meer specifiek:

Per 10-2-2009 is de nieuwe CROW-publicatie 132 gepresenteerd. CROW-publicatie 132 geldt in de Grond-, weg- en waterbouw als dé richtlijn voor het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Onder het ‘werken in of met’ wordt ook verstaan het vervoeren, bergen en storten van grond. Voorheen werd de inhoud van de keuring bepaald door de vervuilingsklasse (T1, T2 en T3 in CROW 132). De nieuwe keuringseisen worden meer bepaald door de eisen die het werk stelt, en worden verdeeld in drie klassen;

Klasse A: cabinepersoneel;

Voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, in principe niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en verder geen persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven te gebruiken.

Klasse B: met gelaatsmasker;
Voor werknemers die in vervuilde grond werken en bescherming moeten kunnen dragen als beschermende kleding en gelaatsmaskers. En voor situaties waarbij machinisten en chauffeurs buiten de cabine ook adembescherming moeten gebruiken.

Klasse C:
met onafhankelijke ademlucht;
Voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken.

Wanneer een medewerker geschikt wordt bevonden voor werk in één van de bovenstaande 3 klassen wordt daarvoor een verklaring met een geldigheidsduur van één jaar afgegeven.

Meestal zal gekeurd worden volgens de richtlijn voor klasse B.

Inhoud keuring:

De keuring bestaat uit een aantal delen. Er is het keuringsspreekuur bij de keurend arts waar een aantal vragen met betrekking tot de (algemene) gezondheid doorgelopen wordt en er vindt er een lichamelijk onderzoek plaats (intern en orthopedisch). Voorts zullen er aanvullende metingen verricht worden zoals de bloeddruk, het gewicht, de lengte, een urineonderzoek (eiwit, bloed en glucose), een gehooronderzoek en een longfunctie onderzoek. Boven de 40 jaar en op strikte indicatie op jongere leeftijd zal er een ECG (hartfilm) in rust gemaakt worden. Tevens zal er bloed onderzoek plaatsvinden waarbij er expliciet gekeken zal worden naar het bloedbeeld (witte, rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes) en lever- en nierfunctie.
Indien er bij lichamelijk en aanvullend onderzoek afwijkingen van de norm geconstateerd worden, worden deze vooral beoordeeld in het licht van de uit te (moeten) voeren werkzaamheden. Dit is een andere beoordeling dan een zuiver medische. De afwijking hoeft niet perse therapeutische consequenties te hebben, maar kan tegelijkertijd wel aanleiding zijn voor een afkeuring.

Klasse A B C
Onderzoek naar huidaandoeningen
Onderzoek naar allergieën van huid / longen
Onderzoek naar longfunctie
Onderzoek naar gezichtsvermogen
Onderzoek naar gehoor
Rust ECG (leeftijd>40jaar)
Onderzoek naar orgaanfunctie (lever en nierfunctie, bloedcellen)
Onderzoek geschiktheid voor gebruik van adembescherming  
Inspanningstest ivm perslucht    
Lichamelijk onderzoek en gesprek bedrijfsarts


Is de keuring verplicht?

De bodemsanerings keuring is wettelijk verplicht. Een werknemer die werkzaam is in de bodemsanering en die afgekeurd is, of waarvan de herkeuringstermijn verlopen is, mag formeel geen werkzaamheden verrichten in de bodemsanering.

Keuringslocaties:
De keuring vindt plaats op de praktijk van SMvH bedrijfsartsen aan het Wilhelminapark 106 te Tilburg, waar een volledig ingerichte keuringsruimte aanwezig is.

Wat in het geval van afkeuring:

In het geval van een (dreigende) medische afkeuring zal er vrijwel altijd aanvullende informatie gevraagd worden aan behandelaars in ziekenhuis of psychiatrie. Indien de keurend bedrijfsarts van mening is dat hij iemand moet afkeuren, zal hij altijd intercollegiaal overleg hebben met 2 collega bedrijfsartsen. Het advies tot afkeuring wordt gegeven als ook de geconsulteerde bedrijfsartsen na bespreking van alle informatie van mening zijn dat een afkeuring volgens de geldende normen gerechtvaardigd is.


Download Indicatieve Tarievenlijst SMvH keuringen

Aanvraag van alle keuringen kan telefonisch via ons secretariaat. Telefoonnummer 013-5810222